สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์